OBCHODNÍ PODMÍNKY A GDPR

1. Základní údaje

Internetový obchod je provozován společností:

LP production s.r.o.

Bořivojova 878/35
130 00 Praha 3

IČ:   24202827
DIČ: CZ24202827

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 188249

Reklamace, vrácení zboží zasílejte na adresu:
 
LP production s.r.o.
Plešivecká 56
412 01 Litoměřice
 

Kontaktní údaje

Telefon: +420 774 117 088
E-mail.: info@kupdevold.cz

2. Základní ustanovení

Kupující odesláním objednávky zboží z internetového obchodu www.kupdevold.cz provozovaným společností LP production s.r.o. stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

3. Kupní smlouva

Objednávka učiněná prostřednictvím internetového obchodu www.kupdevold.cz je závazná. Kupující činí objednávku zboží z internetového obchodu vybráním zboží a jeho množství, vyplněním požadovaných údajů a náležitostí objednávkového formuláře a odesláním objednávky. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží a jeho doručení; odesláním objednávky kupující vyjadřuje odsouhlasení této ceny. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky kupujícího prodávajícím. Za potvrzení objednávky se považuje také doručení objednaného zboží kupujícímu. Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě prodávajícího a kupujícího, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

4. Dodání zboží

Objednané zboží bude zasláno dle výběru zákazníka v objednávce 

Na území České republiky, lze využít služby těchto přepravců:

Česká republika

Uloženka - WE-DO                   99,- Kč + 49 Kč doběrečné  ( pro objednávky nad 2000 Kč doprava zdarma )
Zásilkovna                                99,- Kč + 49 Kč doběrečné  ( pro objednávky nad 2000 Kč doprava zdarma )
Zásilková služba PPL              120,- Kč + 49 Kč doběrečné pro objednávky nad 3000 Kč doprava zdarma )
Česká pošta                            131,- Kč + 49 Kč doběrečné ( pro objednávky nad 3000 Kč doprava zdarma )

 

Pro Slovensko ze využít služby těchto přepravců:

Slovensko

Uloženka - WE-DO                   129,- Kč + 49 Kč doběrečné ( pro objednávky nad 2000 Kč doprava zdarma )
Zásilkovna                                129,- Kč + 49 Kč doběrečné ( pro objednávky nad 2000 Kč doprava zdarma )
Zásilková služba PPL               219,- Kč + 49 Kč doběrečné ( pro objednávky nad 3000 Kč doprava zdarma )

 

Balné není kupujícímu účtováno. 

Dodací lhůta je maximálně 5 pracovních dní od obdržení objednávky, není-li v individuálních případech s kupujícím domluveno jinak. V případě, že některé zboží nebude expedováno v uvedené dodací lhůtě, bude prodávající kupujícího neprodleně kontaktovat a informovat o stavu objednávky.

5. Reklamace vad

Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout a zkontrolovat bez zbytečného odkladu po převzetí zboží. V případě zjištěných vad zboží je kupující povinen prodávajícího o těchto vadách neprodleně informovat buď písemně na e-mailové adrese info@kupdevold.cz . Oznámení o vadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, kontaktní telefon, případně e-mail, číslo objednávky a popis reklamované vady. Kupující současně zašle reklamované zboží doporučeně na adresu LP production s.r.o., Plešivecká 56, 412 01 Litoměřice. K reklamačnímu řízení je nutné předložit kopii faktury nebo doklad o dodání a zaplacení zboží, jehož vady jsou reklamovány. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu zboží, popř. vadné součásti zboží. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby mohlo být zboží řádně užíváno jako bez vady, má kupující právo na výměnu zboží nebo odstoupení od smlouvy. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li o vady sice odstranitelné, avšak kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Reklamace včetně odstranění vady vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající nenese odpovědnost za škody vyplývající z nevhodné manipulace se zbožím po jeho převzetí, vady vzniklé běžným používáním, nesprávným použitím výrobku nebo nesprávným skladováním.

6. Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo do 14 dnů od převzetí zboží odstoupit od smlouvy v souladu s      § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené kompletní zboží bez známek užívání nebo opotřebování v původním obalu, spolu s doložením prodejního dokladu, doručit zpět prodávajícímu v uvedené lhůtě, a to buď osobním předáním, nebo zasláním poštou (určující je datum odeslání). Po převzetí vráceného zboží vrátí prodávající obratem kupujícímu zpět částku odpovídající rozdílu kupní ceny vráceného zboží a nákladů, které prodávající vynaložil v souvislosti s dodáním zboží kupujícímu.

Formulář ke stažení zde

7. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 1. 2013 Prodávající si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky měnit.

 

 Podmínky ochrany osobních údaj

 

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je LP production s.r.o, IČ:  24202827,Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3  dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou

      LP production s.r.o.
      Bořivojova 878/35
      130 00 Praha 3 

      Telefon: +420 774 117 088
      E-mail.: info@kupdevold.cz

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údaj

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 4 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

 Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 • Příjemci osobních údajů jsou osob podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.
 • Zajišťující finanční a účetní služby.
 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména hesla, antivirový program, zálohy
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.